Concert des Cœurs

Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden van de websites www.beSource.be en www.concert-des-coeurs.be (verder "de Websites"), uitgegeven voor be.Source, stichting naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Delleurlaan 22. 

Artikel 1: Gebruik van de Websites
Door een of meerdere pagina’s van de Websites te bezoeken, aanvaarden de gebruikers van de Websites (verder "de gebruikers") dat ze zijn geboden door onderstaande termen en gebruiksvoorwaarden.

Enkel het gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegelaten.

Artikel 2: Toegang tot de pagina’s van de Websites
be.Source houdt zich het recht voor de Websites tijdelijk of definitief te verwijderen, zonder vooropzeg en om elke reden die ze nuttig acht, zonder dat ze hiervoor aansprakelijk is tegenover de gebruikers.

be.Source houdt zich trouwens het recht voor om elk element van de inhoud van de Websites te verbeteren, te wijzigen of te schrappen, geheel of gedeeltelijk en dit, op elk moment en zonder vooropzeg.

Door de Websites te raadplegen en te gebruiken, aanvaarden de gebruikers uitdrukkelijk de nieuwe gebruiksvoorwaarden van de website.

Artikel 3: Intellectuele eigendom
De Websites “beSource” en "Concert des Cœurs" zijn eigendom van be.Source.

Elke reproductie van een element van de Websites is strikt verboden.

De logo’s en de merken “be.Source” en "Concert des Cœurs" zijn beschermd en zijn de exclusieve eigendom van be.Source. De informatie van de Websites is onderworpen aan de auteursrechten van be. Source.

Behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van be.Source is de reproductie van eender welk element van de Websites, onder welke vorm ook, ten strengste verboden. 

Behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van be.Source is elke verwijzing, raadpleging of inlijving van deze Websites door kadrering ("framing" of "i-framing") verboden. 

Artikel 4: Inhoud van de Websites
De juistheid van de informatie op de pagina’s van de Websites wordt regelmatig en streng gecontroleerd door be.Source, die echter geen fouten van typografische aard of weglatingen kan uitsluiten.  

be.Source nodigt de gebruikers die een fout vaststellen uit om een e-mail te sturen naar het adres "info@beSource.be" zodat be.Source de fout kan verbeteren.  

De informatie op de Websites volstaat niet om be.Source contractueel of juridisch te binden en deze houdt zich het recht voor om de informatie te verwijderen, te veranderen of aan te vullen, op elk moment en zonder vooropzeg. 

Artikel 5: Verantwoordelijkheid
De gebruikers nemen toegang tot de Websites op eigen verantwoordelijkheid. 

be.Source is niet verantwoordelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging van de Websites of het gebruik van de on-linegegevens. De gebruikers moeten alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat de sites of portalen via welke ze toegang krijgen tot de Websites, geen computervirussen bevatten die, op welke manier ook, schadelijk zijn voor de goede werking van hun computer. 

be.Source is niet aansprakelijk voor de inhoud en de werking van de internetsites waarvoor de Websites een hypertextlink vermeldt. De exploitanten van deze sites blijven dus als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de werking van deze sites, inclusief de verwerking van de persoonsgegevens die de gebruikers, die dergelijke sites bezocht hebben, er zouden hebben achtergelaten. 

Artikel 6: Bescherming van persoonsgegevens
be.Source hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers. 

Om toegang te krijgen tot de Websites en gebruik te maken van bepaalde activiteiten in verband met de Websites (zoals de on-lineplaatsing van een inhoud die hij verkregen heeft nadat hij zich correct geregistreerd heeft en de inschrijving of uitschrijving van de nieuwsbrieven), moet de gebruiker een zeker aantal persoonsgegevens meedelen, zoals, afhankelijk van het geval: zijn voornaam, naam, beroepsadres, e-mailadres, telefoonnummer, identifier als gebruiker na registratie op de Websites, zijn overeenstemmend wachtwoord enz. 

be.Source is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die aan haar worden meegedeeld en hun verwerking kan aan verwerkers worden toevertrouwd. be.Source neemt alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de verwerking van deze persoonsgegevens te verzekeren. De Internetsites die de gebruikers via deze Websites bezoeken kunnen niet als dergelijke verwerkers worden beschouwd. 

De Websites kunnen gebruik maken van "cookies". Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst. De cookies die de Websites plaatsen dienen enkel om de verzending van een bericht via een elektronisch communicatienet te realiseren of te vergemakkelijken of om het informatiebedrijf toe te laten een dienst te verlenen die de gebruiker van de Websites uitdrukkelijk heeft gevraagd. De cookies die op de Websites worden geplaatst, registreren meer bepaald het feit dat de gebruiker al bepaalde voorwaarden heeft aanvaard, al in contact geweest is met het systeem, al een bepaalde taal gekozen heeft enz… zodat de gebruiker deze verrichtingen niet steeds opnieuw moet herhalen.  

De gebruiker kan zijn webbrowser parametreren zodat hij de informatie geeft om de ontvangst van een cookie te aanvaarden of de mogelijkheid biedt om de toevoeging van een cookie te weigeren. Hij kan de geplaatste cookies ook verwijderen. De gebruiker moet echter weten dat, indien hij de toevoeging van cookies weigert, bepaalde webpagina’s van de websites niet correct worden weergegeven, lees zelfs ontoegankelijk zijn en dat hij bepaalde verrichtingen niet kan herhalen indien hij de geplaatste cookies verwijdert. 

De gebruiker kan zijn wettelijke rechten op toegang en verbetering uitoefenen via een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek met recto-verso kopie van zijn identiteitskaart, via gewone post naar de Directeur van de Private Stichting be.Source - Delleurlaan 22 B-1170 Brussel. Elke gebruiker kan zich ook verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing en dit, via hoger vermelde procedure. 

Artikel 7: Regeling van geschillen, bevoegdheid en geldende wet
De gebruiksvoorwaarden van de website worden geregeld door het Belgische recht. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel zijn als enige bevoegd voor elk geschil betreffende het gebruik van deze Websites.  

RPR Brussel 0831.323.949.